Privacy Policy &

Toestemmingsformulier

Privacyverklaring & Toestemmingsverklaring

Holland Health Clinic BV, gevestigd aan de Willemsparkweg 219 ; 1071 HC Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens:
www.hollandhealthclinic.com.  Jan van Goyenkade 11; 1075 HP; Amsterdam 020 210 1230. Steven van Randwijck is de Functionaris Gegevensbescherming van Holland Health Clinic Hij is te bereiken via steven@hollandhealthclinic.com of 020 210 1230.

Uw persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Holland Health Clinic houdt zich bij het verwerken van de persoonsgegevens aan de Wet Bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Holland Health Clinic biedt preventieve en leefstijlinterventie checks, programma’s en consulten aan. Haar ambitie is om Nederlanders gezonder te maken en streeft naar een langer gezond leven in de groene zone. Waarbij zo lang mogelijk de oranje zone, waarin gebrekkigheden en aandoeningen zich aanmelden te voorkomen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Holland Health Clinic verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Holland Health Clinic verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Medische gegevens en gezondheid
 • Biometrische gegevens

 Delen van persoonsgegevens met derden
Holland Health Clinic verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens die verzameld worden
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u direct of indirect te identificeren bent. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw e-mailadres en geslacht. Gezondheidsgegevens bevatten informatie over uw gezondheid, familie en leefstijl en uw meetwaarden.

Holland Health Clinic verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor het verrichten van de volgende doeleinden, tenzij daartoe wettelijk of gerechtelijk anders over wordt beslist:

U bent cliënt van Holland Health Clinic.
Voor onze dienstverlening hebben we uw persoonlijke en medische gegevens nodig, zoals uw naam, adres, e-mailadres, geboortejaar, postcode, huisnummer en geslacht.

U tekent daartoe altijd eerst een Toestemmingsverklaring die op deze website te downloaden is. Zonder deze toestemmingsverklaring kunnen wij geen diensten aan u leveren.

Wetenschappelijk onderzoek
Geanonimiseerde gegevens over uw gezondheid, familie, leefstijl, meetwaarden, geslacht, geboortjaar kunnen geanonimiseerd beschikbaar worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek.

Nieuwsbrief
Bij registratie meldt u zich aan voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrieven bevatten algemene informatie over gezondheid. Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, kunt u een e-mail sturen naar: elise@hollandhealthclinic.com

Verwijderen van account
U kunt na uw deelname uw persoonsgegevens laten verwijderen. De dan geanonimiseerde gezondheidsgegevens blijven echter wel beschikbaar voor het onderzoek. Als u ons verzoekt om uw gegevens te verwijderen, kan Holland Health Clinic haar dienstverlening niet meer voor u uitvoeren.

Informatiebeveiliging
De verwerking van de persoonsgegevens is aangemeld bij de toezichthouder het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het CBP houdt er toezicht op dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd.  

Holland Health Clinic beveiligt elke door haar gecontroleerde webpagina die persoonlijke informatie verzamelt, maar kan de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die via het internet worden verstuurd niet garanderen. Wij raden u aan voorzichtig te zijn bij het verzenden van persoonsgegevens via het internet, met name persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid. Holland Health Clinic kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang tot uw persoonlijke informatie zal krijgen. U moet daarom bij het verstrekken van persoonsgegevens via het internet zowel de voordelen als de risico’s afwegen.

Holland Health Clinic slaat uw persoonsgegevens op op beveiligde servers in verschillende landen in de Europese Economische Ruimte die naar Europese Unie standaarden een adequaat beschermingsniveau bieden.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Holland Health Clinic handelt in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat wij voldoen aan de volgende vier zaken:

 1. Recht op informatie: Wij informeren vooraf dat gegevens verzameld worden en met welk doel deze gegevens verzameld worden
 2. Recht op inzage en afschrift: De gebruiker heeft het recht zijn of haar gegevens in te zien en kan daar een afschrift van maken
 3. Recht op correctie: De gebruiker heeft het recht zijn of haar gegevens aan te passen. Dit recht heeft slechts betrekking op ‘feiten’, gegevens zoals naam en geboortedatum waarover in het algemeen geen verschil van mening kan bestaan
 4. Recht van verzet: De gebruiker heeft het recht verzet aan te tekenen tegen bepaalde vormen van gebruik van zijn of haar gegevens

De gezondheidsgegevens en persoonlijke gegevens van een gebruiker zijn te allen tijde op fysiek gescheiden en beveiligde plekken opgeslagen. Alleen wanneer de gebruiker zelf met zijn of haar persoonlijke gebruikersnaam op zijn/haar persoonlijke account inlogt, worden deze gegevens via een beveiligde verbinding samengevoegd. Op deze manier is de gebruiker de enige die toegang heeft tot zijn of haar gezondheidsgegevens.

Cookies
Op de site van Holland Health Clinic wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens het bezoeken van een website op uw computer worden opgeslagen. Deze informatie is nodig voor het goed functioneren van een website. Cookies kunnen informatie over uw klikgedrag, taalinstellingen en persoonlijke voorkeuren op de website verzamelen.

Waar zorgen cookies voor?
Cookies worden door Holland Health Clinic gebruikt om u te herkennen als u de website bezoekt, zodat u gemakkelijk naar uw persoonlijke account kan gaan. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om de website gemakkelijker te maken voor u. Wij kunnen hiermee de website steeds blijven verbeteren. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals e-mailadres of persoonsgegevens uit cookies worden herleid.

Waar gebruiken wij cookies voor?

 1. het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen
 2. het opslaan van voorkeuren, zoals de locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 3. het uitlezen van browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
 4. het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 5. het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 6. het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 7. het mogelijk maken om te reageren op onze website

Lees hier meer over de gebruikte cookies op onze website:

Cookie

Geplaatst door

Duur

Doel

Google Analytics_GA

Google Analytics

2 jaar

Tracking cookie om herhaalde bezoeken aan dezelfde website bij te houden.

PHPSESSID

WordPress/PHP

Verloopt bij einde van de sessie

Om de sessie van de bezoeker bij te houden op de website

 

Hoe lang blijven cookies op mijn computer?
De meeste cookies gaan weg als u de website van Holland Health Clinic verlaat. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op uw computer staan. Via de instellingen in uw browser kunt u altijd de cookies verwijderen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, bepaalde functies van de website verloren kunnen gaan of onderdelen niet goed werken.

 Cookies van derden partijen?
Sommige onderdelen op onze website, zoals teksten, documenten, plaatjes of filmpjes, kunnen van derde partijen zijn. Wij hebben niet altijd inzicht in cookies die op deze manier op onze website worden gebruikt. Mocht u deze tegenkomen, neem dan contact met ons op. U kunt de cookies van derden partijen ook uitschakelen via de instellingen in uw browser.

 Algemene gebruiksvoorwaarden
Voor deelname aan het Holland Health Clinic-concept wordt de cliënt geïnformeerd middels een Toestemmingsformulier over de exacte bepalingen betreffende de bescherming van vertrouwelijke identiteit- en medische gegevens.

 Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en applicaties, onderliggende databanken en de informatie die u aan ons verstrekt bij Holland Health Clinic.

Deelnemers mogen de informatie uit hun eigen account raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van het platform of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) het Holland Health Clinic platform in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de webapplicatie van Holland Health Clinic en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holland Health Clinic.

In geval u ongevraagd ideeën en / of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen”) op het platform plaatst of deze toestuurt aan Holland Health Clinic via e-mail of anderszins, zal Holland Health Clinic gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Holland Health Clinic zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij Holland Health Clinic terzake van alle schade en kosten die Holland Health Clinic lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en / of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Continuïteit
U stemt ermee in dat de persoonsgegevens die Holland Health Clinic B.V. van u verzamelt bij het verrichten van de diensten via deze website eigendom worden van Holland Health Clinic en deel uitmaken van een databank die gecontroleerd wordt door Holland Health Clinic die eventueel verkregen kan worden door een derde in het geval dat Holland Health Clinic haarzelf, een andere vennootschap die eigenaar van de databank is of de business unit waarin de betrokken commerciële activiteiten zijn ondergebracht, geheel of gedeeltelijk worden doorverkocht aan een derde.

In het geval dat Holland Health Clinic het voorwerp wordt van of overgaat tot een overname, fusie, verkoop of andere transactie die tot gevolg heeft dat haar database of de vennootschap die de database in eigendom heeft wordt verkregen door een derde, stemt u er bij voorbaat bij in dat Holland Health Clinic uw persoonsgegevens openbaar mag maken aan haar adviseurs en de verkrijgende derde, zowel tijdens als na de transactie, met het oog op het faciliteren en sluiten van de transactie. Als de transactie gesloten is, zult u worden geïnformeerd over de over de transactie en de eigendom en zeggenschap over de database met persoonsgegevens die u aan Holland Health Clinic heeft verstrekt zullen worden overdragen aan de derde, in overeenstemming met de bepalingen en beperkingen in deze privacy verklaring. Indien de transactie niet wordt gesloten, zal Holland Health Clinic met de derde afspreken dat deze het gebruik van uw persoonsgegevens staakt.

 Nietigheid
Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 Aanpassingen
Wij zullen deze privacy verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website, de regels over verwerking van persoonsgegevens of de regels rondom cookies wijzigen. Door in te stemmen met deze privacy verklaring staat u ons toe dat we de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf mogen wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie, die u kunt herkennen aan de datum op het document.

Contact Informatie
Als u vragen heeft over het gebruik, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, of als u zich wilt afmelden voor toekomstige communicatie van Holland Health Clinic, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op deze website.

Als u uw persoonsgegevens wilt verwijderen, zullen de geanonimiseerde gezondheidsdata wel beschikbaar blijven voor wetenschappelijk onderzoek.

Toestemmingsverklaring

Toestemmingsformulier

 • Door middel van de ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Holland Health Clinic op de volgende punten:
 • Het verkrijgen en bewaren van jouw persoonlijke en medische gegevens.
 • Het doorgeven van jouw medische gegevens aan jouw huisarts in dringende gevallen.
 • Het bewaren en gebruiken van jouw anoniem gemaakte medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Tevens geef ik aan door ondertekening dat ik snap dat de analyses en adviezen gebaseerd zijn op een momentopname. Het geeft geen garantie of garandeert geen resultaat.  

Het verkrijgen en bewaren van jouw persoonlijke en medische gegevens

 • Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot jou als persoon, bijvoorbeeld een emailadres, geboortedatum of adres. Medische gegevens zijn de gegevens over jouw gezondheid uit preventief medisch onderzoek en de consulten door medewerkers van de Holland Health Clinic en omvatten alle gegevens die betrekking hebben op jouw gezondheidstoestand en die informatie geven over jouw lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand in het verleden, het heden en de toekomst. Hieronder valt informatie die voortkomt uit het testen of onderzoeken van een lichaamsdeel of lichaamseigen stof, met inbegrip van biologische monsters; en informatie over bijvoorbeeld ziekte, handicap, ziekterisico en je medische voorgeschiedenis.
 • Door ondertekening geef je Holland Health Clinic toestemming om deze gegevens te verkrijgen en op te slaan.

Het doorgeven van jouw medische gegevens aan jouw huisarts in dringende gevallen.

 • Alleen met jouw toestemming verstrekt Holland Health Clinic jouw medische gegevens aan jouw huisarts. Mocht er een uitslag afwijkend zijn, dan is in sommige omstandigheden acuut handelen en direct contact met jouw huisarts noodzakelijk.
 • Door ondertekening geef je Holland Health Clinic toestemming om deze gegevens in dergelijke omstandigheden te delen.

Het bewaren en gebruiken van jouw anoniem gemaakte medische gegevens voor  wetenschappelijk onderzoek

 • De gezamenlijke gegevens uit de Health Check zijn van grote waarde voor de verbetering en analyse van de (preventieve) medische gezondheidszorg in Nederland. Je kan jouw persoonlijke medische gegevens laten verwijderen. De dan geanonimiseerde gezondheidsgegevens blijven echter wel beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Door ondertekening geef je ons toestemming voor het anoniem gebruiken van deze data.

Tevens geef ik aan door ondertekening dat ik snap dat de analyses en adviezen gebaseerd zijn op een momentopname. Het geeft geen garantie of garandeert geen resultaat.

 • Een preventief medisch onderzoek is een onderzoek op een bepaald moment. De daaruit voorkomende gegevens zijn derhalve een momentopname. Wij zullen ons naar beste kunnen inspannen onze diensten met zorg uit te voeren. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis
 • Wij zullen ons naar beste kunnen inspannen om voor jou een betrouwbare gezondheidsanalyse en –advies uit te voeren, maar wij staan niet in voor eventuele onjuistheden.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen, tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.
 • Voor zover wij verplicht zouden zijn tot enige schadevergoeding, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de geleverde dienst betrekking heeft. Wij zijn in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond van onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derden die op verzoek en met toestemming van ons en/of jou bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
 • Jij vrijwaart ons voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een tussen ons en jou gesloten overeenkomst.

Door ondertekening ga je akkoord met bovenstaande punten.

Vragen, inzage, opvragen, intrekking van de toestemming

 • Intrekking: Jij hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. Let erop dat een dergelijke intrekking gevolgen kan hebben voor de uitvoering van eventuele afspraken, opdrachten en/of overeenkomsten met Holland Health Clinic. De intrekking geldt niet voor verwerking van jouw medische gegevens voorafgaand aan de intrekking. Holland Health Clinic zal vanaf het moment van ontvangst van de intrekking geen medische gegevens meer verwerken en de opgeslagen medische gegevens anonimiseren, zodat ze kunnen worden gebruikt voor onderzoek.
 • Termijn: Wij zullen vragen, verzoeken om inzage, wissen van gegevens en verstrekking van jouw medische gegevens binnen een redelijke termijn behandelen.

Wij hebben jouw uitdrukkelijke toestemming nodig voor de onderwerpen beschreven in dit document. Door ondertekening van dit formulier geef jij hier uitdrukkelijk toestemming over.

 

 

 

Klachtenregeling

Holland health Clinic neemt goede zorg serieus en wij vinden het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn. In onze kliniek en daarbuiten doen we onze uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen, vanaf uw eerste bezoek. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen.

● U kunt erop rekenen dat wij uw klacht altijd serieus nemen.
● Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden.
● Ook helpt het ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren.

Wat moet u doen als u een klacht heeft? Onze voorkeur gaat ernaar uit om een oplossing te vinden zo dicht mogelijk bij de plaats waar uw klacht is ontstaan. Wij verzoeken u daarom eerst te proberen met de direct betrokken persoon(en) tot overeenstemming te komen. Indien u uw klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken, kunt u zich wenden tot de kliniek manager van de kliniek. Klachten kunt u per e-mail sturen naar elise@hollandhealthclinic.com
Vriendelijk verzoeken wij u de betrokken persoon(en) te vermelden. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de Klachten- en geschillencommissie van de beroepsorganisatie waarbij Dr Marguerite van Randwijck is aangemeld, DOKh.

Hoe werkt de klachtencommissie van een beroepsorganisatie?
Als de klachtencommissie uw klacht heeft ontvangen, informeert zij u over de verdere procedure. Daarbij kan aan u de vraag worden voorgelegd of u wilt proberen uw klacht eerst via bemiddeling tussen u en uw beroepsbeoefenaar op te lossen. U bent daartoe niet verplicht. U kunt ervoor kiezen om de klacht direct door de klachtencommissie te laten behandelen.

Bemiddeling
Kiest u voor bemiddeling, dan zal de secretaris van de klachtencommissie aan de beroepsbeoefenaar vragen of hij bereid is mee te werken aan bemiddeling. Is dit het geval dan wordt een bemiddelaar ingeschakeld. Die neemt met u en de beroepsbeoefenaar contact op voor een bemiddelingsgesprek. Een bemiddelingsgesprek duurt in de meeste gevallen ongeveer een uur. De bemiddeling wordt afgerond met een schriftelijke bevestiging van de resultaten van de bemiddeling en de eventueel gemaakte afspraken. Als het niet lukt de klacht via bemiddeling op te lossen, kunt u de klacht alsnog schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie. Klachtencommissie Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de klachtencommissie alle informatie die zij daarvoor nodig heeft. Zij vraagt u en de beroepsbeoefenaar een schriftelijke toelichting te geven op wat er is gebeurd. Ook komt het voor dat de klachtencommissie u en de beroepsbeoefenaar uitnodigt voor een hoorzitting, waarin u een mondelinge toelichting kunt geven op uw klacht. Na het onderzoek doet de klachtencommissie een schriftelijke uitspraak over uw klacht. Zij oordeelt of uw klacht gegrond, dan wel ongegrond is. Daarbij kan de commissie door middel van een aanbeveling aangeven welke maatregelen de beroepsbeoefenaar kan nemen om een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen.